Членство

Членство

Членове на Асоциацията могат да бъдат български или чуждестранни дееспособни физически лица, страдащи от аниридия или членове на техните семейства, които приемат Устава и целите на Асоциацията.

Членове на Асоциацията могат да бъдат и български или чуждестранни юридически лица – сдружения с не стопанска цел, обединения на физически лица, страдащи от аниридия или членове на техните семейства, които приемат Устава и целите на Асоциацията.

Придобиване на членство

Кандидатите за членство подават писмена молба чрез Председателя на УС до УС на Асоциацията, в която декларират, че приемат Устава и ще работят за постигане целите на Асоциацията.

Председателят на УС е длъжен да включи въпроса за приемането на новите членове на първото заседание на УС на Асоциацията, следващо подаването на молбата за членство.

Членски права и задължения

/1/ Членовете на Асоциацията имат право:

1. Да гласуват в Общото събрание на Асоциацията.

2. Да избират и да бъдат избирани за членове на органите на Асоциацията.

3. Да получават информация за дейността на сдружението и неговите органи, както и да изразяват свободно мнението си по всички въпроси, свързани с дейността на Асоциацията.

/2/ Членовете на Асоциацията са длъжни:

1. Да изпълняват добросъвестно поетите ангажименти към Асоциацията.

2. Да спазват Устава и да работят за постигане целите на Асоциацията.

3. Да пазят доброто име на Асоциацията и да пропагандират целите й.

Прекратяване на членството

Членството в Асоциацията се прекратява:

1. С писмено заявление за напускане от член на Асоциацията до Общото събрание.

2. При изключване по решение на ОС, в случаите на неизпълнение решенията на управителните органи на Асоциацията и грубо нарушаване на Устава, както и при действия, уронващи престижа и доброто име на сдружението.

3. При смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение, както и при обявяване в ликвидация /за юридическите лица/.

4. При прекратяване на Асоциацията.

В хипотезата на изключване на член на Асоциацията, ОС уведомява съответния член за постъпилото предложение и изслушва становището му.

Изключеният от сдружението няма право да претендира за връщане на внесените от него евентуални вноски.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *